Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

(Dzień 1)
a


1. Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu…

2. Pieśń – „Od wieków jesteś”

3. Kapłan : W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki
Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski, jakie
w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską
troską o każdą duszę ludzką i Jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i
cierpieniach, śpiewajmy dziś Maryi hymn chwały i dziękczynienia.

 

4. Hołd i dziękczynienie:

Kapłan
:
O Wspomożycielsko walczącego Kościoła. (śpiew)

Lud
: Dziękczynienia hołd, przyjm Królowo gwiazd

Za Twój triumf i zwycięstwa poprzez wieków czas.

Kapłan :
Opiekunko czujna / Namiestnika Chrystusowego Papieża N…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
Wspomożycielko Wiernych / w walce z wrogami Bożego Królestwa…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
O Najlepsza Matko / biednych i potrzebujących…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

 

Dzień I

 

A. Intencja dnia

Módlmy się za Kościół święty i Ojca świętego.

Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś Kościołowi
świętemu i wszystkim wiernym, pozostającym w łączności z Papieżem,
błogosławił: Braci Odłączonych z Namiestnikiem Chrystusa pojednał –
wszystkich niewierzących prawdą Ewangelii oświecił.

B. Śpiew błagalny

Kapłan :

1.
Aby Kościół Boży wiernie wypełniał misję nauczania i zbawienia narodów.

Lud
: Błagamy Cię, błagamy Cię, ludu wiernego Wspomożenie, błagamy Cię.

2.
Aby Papież N., biskupi i kapłani / gorliwie czuwali nad powierzoną im
owczarnią…

3.
Abyś była, Maryjo, / niezawodną Przewodniczką i natchnieniem Ojca świętego N….

4.
Aby odłączone kościoły chrześcijańskie / powróciły do jedności z Papieżem…

5.
Aby Kościół w Polsce / z poświęceniem służył Bogu i Ojczyźnie…

6.
Abyś prośby nasze / wysłuchać raczyła…

C. Modlitwa kapłana.

O Maryjo, potężna i niezawodna Obrono Kościoła, przedziwno Wspomożycielko
Chrześcijan. Ty jesteś, jak mówi św. Ambroży, pierwowzorem Kościoła w
porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia się z Chrystusem.
Błagamy Cię przez Twą najczystszą miłość do Jezusa Chrystusa, okryj
płaszczem swej opieki cały Kościół, a szczególnie Ojca świętego N. Ochraniaj go przed napaściami licznych nieprzyjaciół. Bądź mu
tarczą obronną i natchnieniem w prowadzeniu ziemskich pielgrzymów do
wieczności.

Bądź czułą Matką wszystkich biskupów, kapłanów, osób Bogu poświęconych i
wiernego ludu chrześcijańskiego. Wypraszaj im ducha jedności z Ojcem
świętym. Przyśpiesz, o Wszechwładna Wspomożycielko, dzień, w którym powrócą
do jedności z Papieżem wszystkie odłączone kościoły chrześcijańskie, a ludy
całego świata zgromadzą się koło jednego Pasterza.

Przyrzekamy Ci, Wspomożycielko nasza, że za przykładem św. Jana Bosko,
będziemy wiernie stać przy Stolicy Apostolskiej. Chcemy bowiem żyć i
umierać na łonie religii katolickiej, w której mamy jedyną pewność
wiecznego zbawienia. Amen.

 

5. Oddanie hołdu Wspomożycielce (pieśń)

 

1. Maryjo, przed Twoje ołtarze

Idziemy, serca niosąc w darze

A chociaż niegodni skalani,

Próśb naszych chciej wysłuchać Pani.

Dnia znojem utrudzeni wielce,

Składamy hołd Wspomożycielce,

I razem tu przed Jej ołtarzem,

O łaski błagamy.

2. Maryjo, niebieska Hetmanko,

Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,

Broniąca od napaści wrogów,

Tych, którzy zaufali Bogu.

Królowo, wszak już tyle wieków,

Wierzących darzyłaś opieką,

Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,

Wspomagaj… Wspomagaj…

3. Wspomagaj, Matko, Kościół święty,

Co płynie, jak łódź przez odmęty,

Umacniaj słabe serca w wierze,

Opieki osłaniaj puklerzem.

Biskupom, pasterzom, kapłanom,

Daj wiary moc niepokonaną,

Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,

Wyjednaj zbawienie !

A. Oddanie hołdu.

a) Kapłan (czyta modlitwę św. Jana Bosko)

 

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córkę Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Ukochaną Oblubienicę Ducha
Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

B. Kapłan (śpiewa)

 

1. Bądź nam pozdrowiona wszystkich wierzących cudowna Wspomożycielko…

Lud:
Przyjmij od nas hołd i wdzięczności dług,

Że Wspomożeniem przez pokolenia

Byłaś dla swych sług.

2. Bądź błogosławiona Opiekunko Papieża i całego Kościoła…

Lud: Niech na Twoją cześć zabrzmi chwały hymn,

Że od stuleci bronisz swe dzieci,

Pomoc niesiesz im.

3. Wiecznie bądź pochwalona za zwycięstwa nad wrogami Prawdy i
Sprawiedliwości…

Lud: Twoich zwycięstw blask, Krzepi wiarę w nas.

Za miłość do nas bądź wywyższona

Pani nieba, gwiazd.

4. Czcią bądź otoczona, najlepsza Matko chorych, nieszczęśliwych,
płaczących w niedoli…

Lud: Ty ocierasz łzy, los przemieniasz zły,

Za miłość wszelką, Wspomożycielko,

Dziękujemy Ci.

 

6. Akt poświęcenia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielko
chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą
świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego
uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci,
że działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Prosimy Cię, o Maryjo najsłodsza, abyś wzięła w swą czułą i macierzyńską
opiekę wszystkich wierzących, nieszczęśliwych grzeszników i konających.
Bądź nam zawsze słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia i Bramą Niebieską.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy, walcząc przy Tobie i zwyciężając
nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli być kiedyś
policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

 

7. Prośby wiernych (czytane z kartek)

 
Na zakończenie : Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…. lub (dziesiątka
różańca)

 

8. Modlitwy końcowe

Kapłan:
Módl się za nami, Dziewico Wspomożycielko

Lud:

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Kapłan:
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu
chrześcijańskiego, wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie
ustanowił; spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w
godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lud:
Amen

 

9. Zakończenie.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (lub inna)

Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól, prosimy, taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Lud:
Amen.

10. Błogosławieństwo

11. Pieśń Maryjna na wyjście – “Marii chwałę śpiewać będziem”

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

(Dzień 2)
a


1. Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu…

2. Pieśń – „Od wieków jesteś”

3. Kapłan : W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki
Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski, jakie
w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską
troską o każdą duszę ludzką i Jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i
cierpieniach, śpiewajmy dziś Maryi hymn chwały i dziękczynienia.

 

4. Hołd i dziękczynienie:Kapłan
:
O Wspomożycielsko walczącego Kościoła. (śpiew)

Lud
: Dziękczynienia hołd, przyjm Królowo gwiazd

Za Twój triumf i zwycięstwa poprzez wieków czas.

Kapłan :
Opiekunko czujna / Namiestnika Chrystusowego Papieża N…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
Wspomożycielko Wiernych / w walce z wrogami Bożego Królestwa…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
O Najlepsza Matko / biednych i potrzebujących…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

 

Dzień II

 


A. Intencja dniaModlimy się w intencji wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli.

Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś wiernemu
ludowi błogosławić raczył, a wszystkich ludzi dobrej woli do prawdy i
zbawienia przyprowadził. Spójrz na wszystkich, którzy zmagają się w
odwiecznej walce między dobrem a złem, pomiędzy światłością a ciemnością.
Uchroń ich od nieszczęść, pokrzep swoją pomocą i obdarz wszelką
pomyślnością.

B. Śpiew błagalny

 

Kapłan :

1.


Abyś wszystkich ludzi / była kochającą Wspomożycielką.

Lud
: Błagamy Cię, błagamy Cię, ludu wiernego Wspomożenie, błagamy Cię.

2.


Abyś narody świata / doprowadziła do poznania prawdy i zbawienia…

3.


Abyś strzegła nas od złych czynów / niegodnych człowieka wierzącego…

4.


Aby wszyscy ochrzczeni / świadczyli swym życiem o Chrystusie…

5.


Aby wierzący w Chrystusa / rozwijali w sobie życie nadprzyrodzone…

6.
Abyś prośby nasze / wysłuchać raczyła…

C. Modlitwa kapłana.Maryjo, Niebieska Wspomożycielko, Królowo nieba i ziemi. Ogarnij swym
sercem wszystkie narody świata, tak ludy chrześcijańskie jak i te
pogrążone w ciemnościach niewiary. Wejrzyj na miliardy swych dzieci
pozostawionych z dala od Kościoła i prawdy Chrystusowej. Poślij im
żarliwych apostołów wiary, aby otwarli im oczy na światło Ewangelii.
Jesteś Wspomożycielką ludzi wierzących, ale nie zapominasz o nikim, kto
kierowany instynktem duszy idzie choćby po omacku w kierunku Boga,
odczytując prawo naturalne ukryte w jego sercu.

We wszystkich rozpalaj tęsknotę za tym co dobre, piękne i czyste. Nikogo
nie opuszczaj. Wszystkim śpiesz z pomocą. Wierne sobie dzieci, pozostające
w łączności z Kościołem i Chrystusem, wspomagaj w dążeniu do świętości
życia. Ludzi dobrej woli napełniaj siłą do wykonywania szlachetnych czynów.
Pogrążonych w grzechach, pobudzaj do pokuty i otwieraj im umysły na światło
Boże.

 

5. Oddanie hołdu Wspomożycielce (pieśń)

 

1. Maryjo, przed Twoje ołtarze

Idziemy, serca niosąc w darze

A chociaż niegodni skalani,

Próśb naszych chciej wysłuchać Pani.

Dnia znojem utrudzeni wielce,

Składamy hołd Wspomożycielce,

I razem tu przed Jej ołtarzem,

O łaski błagamy.

 

2. Maryjo, niebieska Hetmanko,

Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,

Broniąca od napaści wrogów,

Tych, którzy zaufali Bogu.

Królowo, wszak już tyle wieków,

Wierzących darzyłaś opieką,

Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,

Wspomagaj… Wspomagaj…

3. Wspomagaj, Matko, Kościół święty,

Co płynie, jak łódź przez odmęty,

Umacniaj słabe serca w wierze,

Opieki osłaniaj puklerzem.

Biskupom, pasterzom, kapłanom,

Daj wiary moc niepokonaną,

Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,

Wyjednaj zbawienie !

A. Oddanie hołdu.

a) Kapłan (czyta modlitwę św. Jana Bosko)

 

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córkę Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Ukochaną Oblubienicę Ducha
Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

B. Kapłan (śpiewa)

 

1. Bądź nam pozdrowiona wszystkich wierzących cudowna Wspomożycielko…

Lud:
Przyjmij od nas hołd i wdzięczności dług,

Że Wspomożeniem przez pokolenia

Byłaś dla swych sług.

2. Bądź błogosławiona Opiekunko Papieża i całego Kościoła…

Lud: Niech na Twoją cześć zabrzmi chwały hymn,

Że od stuleci bronisz swe dzieci,

Pomoc niesiesz im.

3. Wiecznie bądź pochwalona za zwycięstwa nad wrogami Prawdy i
Sprawiedliwości…

Lud: Twoich zwycięstw blask, Krzepi wiarę w nas.

Za miłość do nas bądź wywyższona

Pani nieba, gwiazd.

4. Czcią bądź otoczona, najlepsza Matko chorych, nieszczęśliwych,
płaczących w niedoli…

Lud: Ty ocierasz łzy, los przemieniasz zły,

Za miłość wszelką, Wspomożycielko,

Dziękujemy Ci.

 

6. Akt poświęcenia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielko
chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą
świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego
uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci,
że działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Prosimy Cię, o Maryjo najsłodsza, abyś wzięła w swą czułą i macierzyńską
opiekę wszystkich wierzących, nieszczęśliwych grzeszników i konających.
Bądź nam zawsze słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia i Bramą Niebieską.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy, walcząc przy Tobie i zwyciężając
nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli być kiedyś
policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

 

7. Prośby wiernych (czytane z kartek)

 


Na zakończenie : Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…. lub (dziesiątka
różańca)

 

8. Modlitwy końcowe

Kapłan:
Módl się za nami, Dziewico Wspomożycielko

Lud:

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Kapłan:
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu
chrześcijańskiego, wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie
ustanowił; spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w
godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lud:
Amen

 

9. Zakończenie.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (lub inna)

Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól, prosimy, taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Lud:
Amen.

10. Błogosławieństwo

11. Pieśń Maryjna na wyjście – “Marii chwałę śpiewać będziem”

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

(Dzień 3)
a


1. Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu…

2. Pieśń – „Od wieków jesteś”

3. Kapłan : W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki
Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski, jakie
w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską
troską o każdą duszę ludzką i Jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i
cierpieniach, śpiewajmy dziś Maryi hymn chwały i dziękczynienia.

 

4. Hołd i dziękczynienie:

Kapłan
:
O Wspomożycielsko walczącego Kościoła. (śpiew)

Lud
: Dziękczynienia hołd, przyjm Królowo gwiazd

Za Twój triumf i zwycięstwa poprzez wieków czas.

Kapłan :
Opiekunko czujna / Namiestnika Chrystusowego Papieża N…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
Wspomożycielko Wiernych / w walce z wrogami Bożego Królestwa…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
O Najlepsza Matko / biednych i potrzebujących…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

 

Dzień III

 

A. Intencja dnia

Módlmy się o zgodę i pokój między narodami.

Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś wszystkie
narody złączył w jedności i zgodzie. Panującym i rządcom udzielaj światła,
aby w duchu poszanowania praw ludzkich pełnili swą władzę, a poddanym użycz
bezpieczeństwa i ładu, by w spokojnej pracy i pomyślności mogli żyć
szczęśliwie.

B. Śpiew błagalny

Kapłan :

1.
Abyś narody ziemi / złączyła w jedną rodzinę ludzką…

Lud

: Błagamy Cię, błagamy Cię, ludu wiernego Wspomożenie, błagamy Cię.

2.
Abyś wszystkich ludzi zachowała od wojny atomowej, / nienawiści i przemocy.

3.
Aby sprawujący władze kierowali powierzonym sobie ludem / w duchu szacunku
dla człowieka...

4.
Aby poprzez sprawiedliwy podział dóbr ziemskich / zostały zaspokojone
słuszne potrzeby wszystkich narodów…

5.
Abyś naszej ojczyźnie uprosiła ducha wiary, / pokoju, wzajemne zrozumienie
i miłość społeczną…

6. Abyś prośby nasze / wysłuchać raczyła…

C. Modlitwa kapłana.

Najlepsza Matko Pięknej Miłości! Przez Najsłodsze Serce Syna Twego, Księcia
Pokoju, spraw, by gniew Jego dał się przebłagać, i by On panował nad
światem w miłości i pokoju.

O Wspomożycielko z berłem w ręku! Spójrz na ten świat miotany nienawiścią,
brudnymi interesami i egoistycznymi zapędami. Leje się wciąż krew
niewinnych, narody jęczą uciskane niesprawiedliwością, mnożą się zapasy
broni, niosącej śmierć i zniszczenie. Nienawiść obejmuje w swe władze
jednostki i społeczeństwa.

Maryjo! Ty jedna możesz uprosić u Boskiego Syna, wzajemne zrozumienie wśród
ludzi. Niech miłość i sprawiedliwość staną się zasadą regulowania spraw
spornych między narodami i państwami tak, aby znikło widmo zagłady i
zniszczenia. Daj naszym czasom pokój tak bardzo upragniony i konieczny do
swobodnego i pomyślnego rozwoju.

 

5. Oddanie hołdu Wspomożycielce (pieśń)

1. Maryjo, przed Twoje ołtarze

Idziemy, serca niosąc w darze

A chociaż niegodni skalani,

Próśb naszych chciej wysłuchać Pani.

Dnia znojem utrudzeni wielce,

Składamy hołd Wspomożycielce,

I razem tu przed Jej ołtarzem,

O łaski błagamy.

 

2. Maryjo, niebieska Hetmanko,

Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,

Broniąca od napaści wrogów,

Tych, którzy zaufali Bogu.

Królowo, wszak już tyle wieków,

Wierzących darzyłaś opieką,

Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,

Wspomagaj… Wspomagaj…

3. Wspomagaj, Matko, Kościół święty,

Co płynie, jak łódź przez odmęty,

Umacniaj słabe serca w wierze,

Opieki osłaniaj puklerzem.

Biskupom, pasterzom, kapłanom,

Daj wiary moc niepokonaną,

Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,

Wyjednaj zbawienie !

A. Oddanie hołdu.

a) Kapłan (czyta modlitwę św. Jana Bosko)

 

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córkę Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Ukochaną Oblubienicę Ducha
Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

B. Kapłan (śpiewa)

 

1. Bądź nam pozdrowiona wszystkich wierzących cudowna Wspomożycielko…

Lud:
Przyjmij od nas hołd i wdzięczności dług,

Że Wspomożeniem przez pokolenia

Byłaś dla swych sług.

2. Bądź błogosławiona Opiekunko Papieża i całego Kościoła…

Lud: Niech na Twoją cześć zabrzmi chwały hymn,

Że od stuleci bronisz swe dzieci,

Pomoc niesiesz im.

3. Wiecznie bądź pochwalona za zwycięstwa nad wrogami Prawdy i
Sprawiedliwości…

Lud: Twoich zwycięstw blask, Krzepi wiarę w nas.

Za miłość do nas bądź wywyższona

Pani nieba, gwiazd.

4. Czcią bądź otoczona, najlepsza Matko chorych, nieszczęśliwych,
płaczących w niedoli…

Lud: Ty ocierasz łzy, los przemieniasz zły,

Za miłość wszelką, Wspomożycielko,

Dziękujemy Ci.

 

6. Akt poświęcenia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielko
chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą
świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego
uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci,
że działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Prosimy Cię, o Maryjo najsłodsza, abyś wzięła w swą czułą i macierzyńską
opiekę wszystkich wierzących, nieszczęśliwych grzeszników i konających.
Bądź nam zawsze słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia i Bramą Niebieską.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy, walcząc przy Tobie i zwyciężając
nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli być kiedyś
policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

 

7. Prośby wiernych (czytane z kartek)

 


Na zakończenie : Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…. lub (dziesiątka
różańca)

 

 

 

8. Modlitwy końcowe

Kapłan:
Módl się za nami, Dziewico Wspomożycielko

Lud:

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Kapłan:
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu
chrześcijańskiego, wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie
ustanowił; spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w
godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lud:
Amen

 

9. Zakończenie.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (lub inna)

Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól, prosimy, taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Lud:
Amen.

10. Błogosławieństwo

11. Pieśń Maryjna na wyjście – “Marii chwałę śpiewać będziem”

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

(Dzień 4)
a

1. Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu…

2. Pieśń – „Od wieków jesteś”

3. Kapłan : W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki
Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski, jakie
w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską
troską o każdą duszę ludzką i Jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i
cierpieniach, śpiewajmy dziś Maryi hymn chwały i dziękczynienia.

 

4. Hołd i dziękczynienie:

Kapłan
:
O Wspomożycielsko walczącego Kościoła. (śpiew)

Lud
: Dziękczynienia hołd, przyjm Królowo gwiazd

Za Twój triumf i zwycięstwa poprzez wieków czas.

Kapłan :
Opiekunko czujna / Namiestnika Chrystusowego Papieża N…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
Wspomożycielko Wiernych / w walce z wrogami Bożego Królestwa…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
O Najlepsza Matko / biednych i potrzebujących…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

 

Dzień IV

A. Intencja dnia

Modlimy się o wytrwanie w wierze.

Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś ludowi
Twojemu użyczył łaski wytrwania w świętej wierze. Oświecaj umysły, rozpalaj
w sercach ogień szczerej pobożności, a wolę skłaniaj do postępowania
zgodnie z nauką Jezusa.

B. Śpiew błagalny

Kapłan :

1.
Abyś napełniła nas / duchem nieustraszonej wiary…

Lud
: Błagamy Cię, błagamy Cię, ludu wiernego Wspomożenie, błagamy Cię.

2.
Abyś wyprosiła nam łaskę postępowania / zgodnie z prawami Ewangelii
świętej.

3.
Abyśmy wiarę naszą odważnie wyznawali / we wszystkich okolicznościach…

4.
Abyśmy stali się apostołami naszej wiary / na każdym miejscu i w każdym
środowisku…

5.
Abyśmy wiarę naszą cenili, / jako największy skarb dany od Boga…

6.
Abyś prośby nasze / wysłuchać raczyła…

 

C. Modlitwa kapłana.

O Maryjo, Filarze Kościoła i Wspomożycielko wszystkich wierzących. Ciebie
ukazał nam święty Jan Bosko, jako Hetmankę ludu walczącego o zachowanie
swej wiary. W dawnych wiekach broniłaś Kościoła przed nawałą mahometańską,
zatapiają wrogie okręty na wzburzonych falach mor morskich. Dziś uderza w
umysły i serca Twych dzieci zło przewrotne, usiłujące oderwać je od
Chrystusa i Jego zbawiającej miłości.

Wspomożycielko Wiernych, utwierdź w nas zrozumienie tej wielkiej prawdy, że
człowiek może osiągnąć swe szczęście i tu na ziemi, i w wieczności tylko
poprzez umiłowanie wiary i jej praktykowanie. Uproś nam u Boga potrzebną
siłę do wytrwania w wierze ojców naszych, także w chwilach niebezpiecznych
pokus i naszych słabościach ludzkich.

 

5. Oddanie hołdu Wspomożycielce (pieśń)

 

1. Maryjo, przed Twoje ołtarze

Idziemy, serca niosąc w darze

A chociaż niegodni skalani,

Próśb naszych chciej wysłuchać Pani.

Dnia znojem utrudzeni wielce,

Składamy hołd Wspomożycielce,

I razem tu przed Jej ołtarzem,

O łaski błagamy.

 

2. Maryjo, niebieska Hetmanko,

Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,

Broniąca od napaści wrogów,

Tych, którzy zaufali Bogu.

Królowo, wszak już tyle wieków,

Wierzących darzyłaś opieką,

Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,

Wspomagaj… Wspomagaj…

3. Wspomagaj, Matko, Kościół święty,

Co płynie, jak łódź przez odmęty,

Umacniaj słabe serca w wierze,

Opieki osłaniaj puklerzem.

Biskupom, pasterzom, kapłanom,

Daj wiary moc niepokonaną,

Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,

Wyjednaj zbawienie !

A. Oddanie hołdu.

a) Kapłan (czyta modlitwę św. Jana Bosko)

 

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córkę Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Ukochaną Oblubienicę Ducha
Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

B. Kapłan (śpiewa)

 

1. Bądź nam pozdrowiona wszystkich wierzących cudowna Wspomożycielko…

Lud:
Przyjmij od nas hołd i wdzięczności dług,

Że Wspomożeniem przez pokolenia

Byłaś dla swych sług.

2. Bądź błogosławiona Opiekunko Papieża i całego Kościoła…

Lud: Niech na Twoją cześć zabrzmi chwały hymn,

Że od stuleci bronisz swe dzieci,

Pomoc niesiesz im.

3. Wiecznie bądź pochwalona za zwycięstwa nad wrogami Prawdy i
Sprawiedliwości…

Lud: Twoich zwycięstw blask, Krzepi wiarę w nas.

Za miłość do nas bądź wywyższona

Pani nieba, gwiazd.

4. Czcią bądź otoczona, najlepsza Matko chorych, nieszczęśliwych,
płaczących w niedoli…

Lud: Ty ocierasz łzy, los przemieniasz zły,

Za miłość wszelką, Wspomożycielko,

Dziękujemy Ci.

 

6. Akt poświęcenia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielko
chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą
świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego
uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci,
że działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Prosimy Cię, o Maryjo najsłodsza, abyś wzięła w swą czułą i macierzyńską
opiekę wszystkich wierzących, nieszczęśliwych grzeszników i konających.
Bądź nam zawsze słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia i Bramą Niebieską.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy, walcząc przy Tobie i zwyciężając
nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli być kiedyś
policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

 

7. Prośby wiernych (czytane z kartek)


Na zakończenie : Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…. lub (dziesiątka
różańca)

8. Modlitwy końcowe

Kapłan:
Módl się za nami, Dziewico Wspomożycielko

Lud:

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Kapłan:
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu
chrześcijańskiego, wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie
ustanowił; spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w
godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lud:
Amen

 

9. Zakończenie.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (lub inna)

Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól, prosimy, taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Lud:
Amen.

10. Błogosławieństwo

11. Pieśń Maryjna na wyjście – “Marii chwałę śpiewać będziem”

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

(Dzień 5)
a

1. Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu…

2. Pieśń – „Od wieków jesteś”

3. Kapłan : W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki
Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski, jakie
w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską
troską o każdą duszę ludzką i Jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i
cierpieniach, śpiewajmy dziś Maryi hymn chwały i dziękczynienia.

 

4. Hołd i dziękczynienie:

Kapłan
:
O Wspomożycielsko walczącego Kościoła. (śpiew)

Lud
: Dziękczynienia hołd, przyjm Królowo gwiazd

Za Twój triumf i zwycięstwa poprzez wieków czas.

Kapłan :
Opiekunko czujna / Namiestnika Chrystusowego Papieża N…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
Wspomożycielko Wiernych / w walce z wrogami Bożego Królestwa…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
O Najlepsza Matko / biednych i potrzebujących…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

 

Dzień V

A. Intencja dnia

Modlimy się o nawrócenie grzeszników.

Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś grzeszącym
dał opamiętanie, przyprowadził ich do szczerej pokuty, winy im odpuścił,
darował kary, na jakie zasłużyli, i utwierdził ich na drodze ku zbawieniu.

B. Śpiew błagalny

 

Kapłan :

1.
Abyś wszystkim słabym i upadającym ludziom / stała się Ucieczką
grzeszników…

Lud:
Błagamy Cię, błagamy Cię, ludu wiernego Wspomożenie, błagamy Cię.

2.
Abyś zbłąkanym na ścieżkach złego życia / drogę do pojednania z Bogiem
ukazała…

3.
Abyś nas o niewiary, pijaństwa, nienawiści / i wyrządzania krzywdy broniła…

4.
Abyś nam pomagała walczyć skutecznie / z naszymi nałogami i złymi
skłonnościami…

5.
Abyś każde ludzkie serce / zachowała od nieszczęścia grzechu…

6.
Abyś prośby nasze / wysłuchać raczyła…

 

C. Modlitwa kapłana.

Najświętsza Wspomożycielko, Dziewico Niepokalana! Ciebie jedną, jako
mistyczną arkę Bóg zachował w powszechnym potopie ludzkiego upadku od
wszelkiej winy. Osłoń nas od fali zepsucia, którym szatan i świat
przewrotny próbuje zdemoralizować nasze dusze. Królowo bez zmazy poczęta!
Wejrzyj litościwie na biednych grzeszników, którzy sparaliżowani złem,
ogarnięci nałogami i niecnymi nawykami, bronią się bez zastanowienia na
drogach występku, niszcząc swe szczęście i narażając się na utratę
zbawienia wiecznego. Bądź im Matką Miłosierdzia, wyrwij ich z niewoli
grzechu i uproś łzy żalu, prowadzące do pokuty.

Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy wszyscy uciekali się do ciebie w
chwilach pokus i niebezpieczeństw moralnych. Niechaj wspomnienie twej
miłości i dobroci pomoże zwyciężać nam nasze namiętności, ułudę świata i
podszepty wrogów naszego zbawienia. Stań u boku wszystkich zbliżających się
do śmierci, wzbudzając w ich sercach poczucie winy za popełnione zło, a u
Swego Syna uproś im łaskę wiecznego zbawiania.

 

5. Oddanie hołdu Wspomożycielce (pieśń)

 

1. Maryjo, przed Twoje ołtarze

Idziemy, serca niosąc w darze

A chociaż niegodni skalani,

Próśb naszych chciej wysłuchać Pani.

Dnia znojem utrudzeni wielce,

Składamy hołd Wspomożycielce,

I razem tu przed Jej ołtarzem,

O łaski błagamy.

 

2. Maryjo, niebieska Hetmanko,

Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,

Broniąca od napaści wrogów,

Tych, którzy zaufali Bogu.

Królowo, wszak już tyle wieków,

Wierzących darzyłaś opieką,

Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,

Wspomagaj… Wspomagaj…

3. Wspomagaj, Matko, Kościół święty,

Co płynie, jak łódź przez odmęty,

Umacniaj słabe serca w wierze,

Opieki osłaniaj puklerzem.

Biskupom, pasterzom, kapłanom,

Daj wiary moc niepokonaną,

Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,

Wyjednaj zbawienie !

A. Oddanie hołdu.

a) Kapłan (czyta modlitwę św. Jana Bosko)

 

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córkę Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Ukochaną Oblubienicę Ducha
Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

B. Kapłan (śpiewa)

 

1. Bądź nam pozdrowiona wszystkich wierzących cudowna Wspomożycielko…

Lud:
Przyjmij od nas hołd i wdzięczności dług,

Że Wspomożeniem przez pokolenia

Byłaś dla swych sług.

2. Bądź błogosławiona Opiekunko Papieża i całego Kościoła…

Lud: Niech na Twoją cześć zabrzmi chwały hymn,

Że od stuleci bronisz swe dzieci,

Pomoc niesiesz im.

3. Wiecznie bądź pochwalona za zwycięstwa nad wrogami Prawdy i
Sprawiedliwości…

Lud: Twoich zwycięstw blask, Krzepi wiarę w nas.

Za miłość do nas bądź wywyższona

Pani nieba, gwiazd.

4. Czcią bądź otoczona, najlepsza Matko chorych, nieszczęśliwych,
płaczących w niedoli…

Lud: Ty ocierasz łzy, los przemieniasz zły,

Za miłość wszelką, Wspomożycielko,

Dziękujemy Ci.

 

6. Akt poświęcenia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielko
chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą
świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego
uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci,
że działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Prosimy Cię, o Maryjo najsłodsza, abyś wzięła w swą czułą i macierzyńską
opiekę wszystkich wierzących, nieszczęśliwych grzeszników i konających.
Bądź nam zawsze słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia i Bramą Niebieską.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy, walcząc przy Tobie i zwyciężając
nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli być kiedyś
policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

 

7. Prośby wiernych (czytane z kartek)

 


Na zakończenie : Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…. lub (dziesiątka
różańca)

 

8. Modlitwy końcowe

Kapłan:
Módl się za nami, Dziewico Wspomożycielko

Lud:

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Kapłan:
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu
chrześcijańskiego, wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie
ustanowił; spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w
godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lud:
Amen

 

9. Zakończenie.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (lub inna)

Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól, prosimy, taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Lud:
Amen.

10. Błogosławieństwo

11. Pieśń Maryjna na wyjście – “Marii chwałę śpiewać będziem”

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

(Dzień 6)
a

1. Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu…

2. Pieśń – „Od wieków jesteś”

3. Kapłan : W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki
Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski, jakie
w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską
troską o każdą duszę ludzką i Jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i
cierpieniach, śpiewajmy dziś Maryi hymn chwały i dziękczynienia.

 

4. Hołd i dziękczynienie:

Kapłan
:
O Wspomożycielsko walczącego Kościoła. (śpiew)

Lud
: Dziękczynienia hołd, przyjm Królowo gwiazd

Za Twój triumf i zwycięstwa poprzez wieków czas.

Kapłan :
Opiekunko czujna / Namiestnika Chrystusowego Papieża N…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
Wspomożycielko Wiernych / w walce z wrogami Bożego Królestwa…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
O Najlepsza Matko / biednych i potrzebujących…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

 

Dzień VI

A. Intencja dnia

Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla rodzin.

Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś swą łaską
umocnił życie wszystkich rodzin naszych. Niech znikną z nich waśnie,
kłótnie i napięcia, obojętność uczuciowa i brak wzajemnego zrozumienia.
Niech małżonkowie, dzieci i domownicy darzą się niekłamaną miłością,
tworząc jedność umysłu, serca i czynu.

B. Śpiew błagalny

Kapłan :

1.
Abyś była obecna / we wszystkich rodzinach naszych.

Lud
: Błagamy Cię, błagamy Cię, ludu wiernego Wspomożenie, błagamy Cię.

2.
Aby członkowie rodzin czuli się zjednoczeni / Bogiem, wiarą i miłością…

3.
Aby rodziny nasze mogły uwolnić się / od pijaństwa, rozwodów, niezgody i
obojętności religijnej…

4.
Aby domy rodzinne promieniowały radością licznych dzieci, / wychowywanych
według Bożych przykazań…

5.
Aby wzajemne zrozumienie, szacunek i współpraca, / napełniały szczęściem
wszystkich domowników…

6.
Abyś prośby nasze / wysłuchać raczyła…


C. Modlitwa kapłana.
Wspomożycielko Wiernych, Matko Rodziny Nazaretańskiej! Swą niewyczerpaną
miłością ogarniaj wszystkie rodziny nasze i bądź obecna w każdym polskim
domu. Serca rodziców, dzieci i domowników napełniaj duchem pokoju, ofiarnej
życzliwości i wzajemnej sympatii. Prowadź wszystkich po ścieżkach sumiennej
pracy, codziennej modlitwy i uświęcania poprzez udział we Mszy św. i częstą
Komunię świętą.

Broń świętości małżeństwa i poczętego życia. Kieruj chrześcijańskim
wychowaniem dzieci i młodzieży. Strzeż godności katolickiej rodziny
polskiej. Bądź źródłem siły duchowej w chwilach prób i doświadczeń losu.
Umieszczaj troski ziemskie i wspieraj wysiłki o chleb powszedni. Chorych i
cierpiących otaczaj szczególną łaską. Strzeż zachowania Prawa Bożego i
dobrych obyczajów.

 

5. Oddanie hołdu Wspomożycielce (pieśń)

1. Maryjo, przed Twoje ołtarze

Idziemy, serca niosąc w darze

A chociaż niegodni skalani,

Próśb naszych chciej wysłuchać Pani.

Dnia znojem utrudzeni wielce,

Składamy hołd Wspomożycielce,

I razem tu przed Jej ołtarzem,

O łaski błagamy.

2. Maryjo, niebieska Hetmanko,

Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,

Broniąca od napaści wrogów,

Tych, którzy zaufali Bogu.

Królowo, wszak już tyle wieków,

Wierzących darzyłaś opieką,

Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,

Wspomagaj… Wspomagaj…

3. Wspomagaj, Matko, Kościół święty,

Co płynie, jak łódź przez odmęty,

Umacniaj słabe serca w wierze,

Opieki osłaniaj puklerzem.

Biskupom, pasterzom, kapłanom,

Daj wiary moc niepokonaną,

Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,

Wyjednaj zbawienie !

A. Oddanie hołdu.

a) Kapłan (czyta modlitwę św. Jana Bosko)

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córkę Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Ukochaną Oblubienicę Ducha
Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

B. Kapłan (śpiewa)

1. Bądź nam pozdrowiona wszystkich wierzących cudowna Wspomożycielko…

Lud:
Przyjmij od nas hołd i wdzięczności dług,

Że Wspomożeniem przez pokolenia

Byłaś dla swych sług.

2. Bądź błogosławiona Opiekunko Papieża i całego Kościoła…

Lud: Niech na Twoją cześć zabrzmi chwały hymn,

Że od stuleci bronisz swe dzieci,

Pomoc niesiesz im.

3. Wiecznie bądź pochwalona za zwycięstwa nad wrogami Prawdy i
Sprawiedliwości…

Lud: Twoich zwycięstw blask, Krzepi wiarę w nas.

Za miłość do nas bądź wywyższona

Pani nieba, gwiazd.

4. Czcią bądź otoczona, najlepsza Matko chorych, nieszczęśliwych,
płaczących w niedoli…

Lud: Ty ocierasz łzy, los przemieniasz zły,

Za miłość wszelką, Wspomożycielko,

Dziękujemy Ci.

 

6. Akt poświęcenia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielko
chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą
świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego
uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci,
że działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Prosimy Cię, o Maryjo najsłodsza, abyś wzięła w swą czułą i macierzyńską
opiekę wszystkich wierzących, nieszczęśliwych grzeszników i konających.
Bądź nam zawsze słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia i Bramą Niebieską.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy, walcząc przy Tobie i zwyciężając
nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli być kiedyś
policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

 

7. Prośby wiernych (czytane z kartek)


Na zakończenie : Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…. lub (dziesiątka
różańca)

8. Modlitwy końcowe

Kapłan:
Módl się za nami, Dziewico Wspomożycielko

Lud:

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Kapłan:
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu
chrześcijańskiego, wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie
ustanowił; spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w
godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lud:
Amen

 

9. Zakończenie.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (lub inna)

Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól, prosimy, taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Lud:
Amen.

10. Błogosławieństwo

11. Pieśń Maryjna na wyjście – “Marii chwałę śpiewać będziem”

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

(Dzień 7)
a

1. Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu…

2. Pieśń – „Od wieków jesteś”

3. Kapłan : W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki
Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski, jakie
w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską
troską o każdą duszę ludzką i Jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i
cierpieniach, śpiewajmy dziś Maryi hymn chwały i dziękczynienia.

 

4. Hołd i dziękczynienie:

Kapłan
:
O Wspomożycielsko walczącego Kościoła. (śpiew)

Lud
: Dziękczynienia hołd, przyjm Królowo gwiazd

Za Twój triumf i zwycięstwa poprzez wieków czas.

Kapłan :
Opiekunko czujna / Namiestnika Chrystusowego Papieża N…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
Wspomożycielko Wiernych / w walce z wrogami Bożego Królestwa…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
O Najlepsza Matko / biednych i potrzebujących…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

 

Dzień VII

A. Intencja dnia

Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży.

Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś dzieciom i
młodzieży pozwolił przyjść do siebie, pomagając im zwyciężyć wszelkie
pokusy i niebezpieczeństwa. Niech dzięki Twej łasce kształtują w sobie
szlachetne charaktery, ofiarne serca i umysły wrażliwe naprawdę i dobro.
Pomnażaj w nich życie Boże.

B. Śpiew błagalny

Kapłan :

1.
Abyś ziemię polską zaludniały / coraz liczniejsze zastępy dzieci i
młodzieży.

Lud:
Błagamy Cię, błagamy Cię, ludu wiernego Wspomożenie, błagamy Cię.

2.
Aby młode pokolenie wzrastało w wierze Chrystusowej, / szlachetności i
czystości obyczajów…

3.
Aby młodzież nie ulegała pokusie / zobojętnienia religijnego i łatwizny
życia…

4.
Abyś strzegła, Matko, dusze dzieci i młodzieży / od zgorszenia i wszelkiego
zagrożenia moralnego…

5.
Aby w młodych sercach płonęły / wielkie ideały religijne i narodowe…

6.
Abyś prośby nasze / wysłuchać raczyła…

 

C. Modlitwa kapłana.

Wspomożycielko nasza, Umiejętna Wychowawczyni Jezusa w Nazarecie! Ciebie
święty Jan Bosko dał na Matkę i Mistrzynię swej młodzieży, abyś prowadziła
ją pewnie po wyboistych drogach niebezpiecznych lat. Ty najlepiej znasz
młode dusze, rozwijające się, niczym młode pączki w wiosennym sadzie, ku
życiu. I wiesz, z jaką furią uderzają w nie złowieszcze wichry zepsutego
świata, mroźne powiewy zła i zgorszenia.

Obroń, Matko, swych dzieci, które upadają i giną z braku sił i świadomości.
Osłaniaj je swoją miłością. w serca wlewaj mądrość Bożą, pocieszaj je i
podnoś na duchu w chwilach klęski.

Nie pozwól im zabłąkać się na manowcach grzechu. Zachowaj w nich czystość
sumienia, niewinność myśli i uczuć, radość i uśmiech szczęścia. Przypnij im
skrzydła mocne i daj lot szeroki ku wielkim sprawom szlachetnego życia, aby
godnie stąpali śladem swych praojców, którzy od wieków czczą Ciebie, jako
Bogarodzicę.

 

5. Oddanie hołdu Wspomożycielce (pieśń)

1. Maryjo, przed Twoje ołtarze

Idziemy, serca niosąc w darze

A chociaż niegodni skalani,

Próśb naszych chciej wysłuchać Pani.

Dnia znojem utrudzeni wielce,

Składamy hołd Wspomożycielce,

I razem tu przed Jej ołtarzem,

O łaski błagamy.

2. Maryjo, niebieska Hetmanko,

Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,

Broniąca od napaści wrogów,

Tych, którzy zaufali Bogu.

Królowo, wszak już tyle wieków,

Wierzących darzyłaś opieką,

Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,

Wspomagaj… Wspomagaj…

3. Wspomagaj, Matko, Kościół święty,

Co płynie, jak łódź przez odmęty,

Umacniaj słabe serca w wierze,

Opieki osłaniaj puklerzem.

Biskupom, pasterzom, kapłanom,

Daj wiary moc niepokonaną,

Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,

Wyjednaj zbawienie !

A. Oddanie hołdu.

a) Kapłan (czyta modlitwę św. Jana Bosko)

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córkę Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Ukochaną Oblubienicę Ducha
Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

B. Kapłan (śpiewa)

1. Bądź nam pozdrowiona wszystkich wierzących cudowna Wspomożycielko…

Lud:
Przyjmij od nas hołd i wdzięczności dług,

Że Wspomożeniem przez pokolenia

Byłaś dla swych sług.

2. Bądź błogosławiona Opiekunko Papieża i całego Kościoła…

Lud: Niech na Twoją cześć zabrzmi chwały hymn,

Że od stuleci bronisz swe dzieci,

Pomoc niesiesz im.

3. Wiecznie bądź pochwalona za zwycięstwa nad wrogami Prawdy i
Sprawiedliwości…

Lud: Twoich zwycięstw blask, Krzepi wiarę w nas.

Za miłość do nas bądź wywyższona

Pani nieba, gwiazd.

4. Czcią bądź otoczona, najlepsza Matko chorych, nieszczęśliwych,
płaczących w niedoli…

Lud: Ty ocierasz łzy, los przemieniasz zły,

Za miłość wszelką, Wspomożycielko,

Dziękujemy Ci.

 

6. Akt poświęcenia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielko
chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą
świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego
uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci,
że działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Prosimy Cię, o Maryjo najsłodsza, abyś wzięła w swą czułą i macierzyńską
opiekę wszystkich wierzących, nieszczęśliwych grzeszników i konających.
Bądź nam zawsze słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia i Bramą Niebieską.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy, walcząc przy Tobie i zwyciężając
nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli być kiedyś
policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

 

7. Prośby wiernych (czytane z kartek)


Na zakończenie : Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…. lub (dziesiątka
różańca)

 

8. Modlitwy końcowe

Kapłan:
Módl się za nami, Dziewico Wspomożycielko

Lud:

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Kapłan:
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu
chrześcijańskiego, wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie
ustanowił; spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w
godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lud:
Amen

 

9. Zakończenie.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (lub inna)

Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól, prosimy, taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Lud:
Amen.

10. Błogosławieństwo

11. Pieśń Maryjna na wyjście – “Marii chwałę śpiewać będziem”

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

(Dzień 8)
a

1. Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu…

2. Pieśń – „Od wieków jesteś”

3. Kapłan : W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki
Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski, jakie
w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską
troską o każdą duszę ludzką i Jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i
cierpieniach, śpiewajmy dziś Maryi hymn chwały i dziękczynienia.

 

4. Hołd i dziękczynienie:

Kapłan
:
O Wspomożycielsko walczącego Kościoła. (śpiew)

Lud
: Dziękczynienia hołd, przyjm Królowo gwiazd

Za Twój triumf i zwycięstwa poprzez wieków czas.

Kapłan :
Opiekunko czujna / Namiestnika Chrystusowego Papieża N…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
Wspomożycielko Wiernych / w walce z wrogami Bożego Królestwa…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
O Najlepsza Matko / biednych i potrzebujących…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Dzień VIII

A. Intencja dnia

Módlmy się o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.

Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś wzbudzał
liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w młodych sercach.
Utwierdzaj je swoją łaską, broń przed pokusami i zwodniczym urokiem świata,
przenikaj umiłowanie sprawy Bożej.

B. Śpiew błagalny

Kapłan :

1.
Aby coraz liczniejsi kapłani / głosili Słowo Boże i sprawowali Mszę Świętą…

Lud
: Błagamy Cię, błagamy Cię, ludu wiernego Wspomożenie, błagamy Cię.

2.
Aby jak najwięcej dziewcząt i chłopców z naszego otoczenia / było gotowych
poświęcić się na służbę Bożą.

3.
Aby rodziny chrześcijańskie / wspierały powołania budzące się wśród swych
dzieci…

4.
Aby kapłani i osoby Bogu poświęcone / świętością swego życia pociągały
młodych ludzi do wstąpienia w ich ślady…

5.
Aby klerycy i osoby zakonne / godnie przygotowywały się do podjęcia swego
posłannictwa…

6.
Abyś prośby nasze / wysłuchać raczyła…

 

C. Modlitwa kapłana.

Dziewico Wspomożycielko! Przeczysta Matko Najwyższego Arcykapłana Jezusa
Chrystusa! Ciebie Zbawiciel świata uczynił Matką wszystkich kapłanów, kiedy
umiłowanego ucznia Jana oddał na Golgocie za syna. Prosimy Cię więc gorąco,
Królowo Apostołów, biskupów, kapłanów i osób Bogu poświęconych, byś
zechciała wzbudzać wciąż nowe święte powołania kapłańskie i zakonne, darząc
je gorliwością w przygotowaniu się na godną służbę Bogu. Broń wybrane dusze
od utraty wezwania na ścieżki wyższej doskonałości. Nakłaniaj wolę
rodziców, by chętnie oddawali swe dzieci do wstępowania w ślady Jezusa
Chrystusa.

Bądź wszystkim powołanym do służby Bożej przewodniczką i obroną. Wspomagaj
ich w jak najdoskonalszej realizacji otrzymanej łaski Bożego wybrania.
Wstawiaj się za nimi u Syna, aby stali się godnymi sługami Ojca
niebieskiego.

 

5. Oddanie hołdu Wspomożycielce (pieśń)

1. Maryjo, przed Twoje ołtarze

Idziemy, serca niosąc w darze

A chociaż niegodni skalani,

Próśb naszych chciej wysłuchać Pani.

Dnia znojem utrudzeni wielce,

Składamy hołd Wspomożycielce,

I razem tu przed Jej ołtarzem,

O łaski błagamy.

2. Maryjo, niebieska Hetmanko,

Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,

Broniąca od napaści wrogów,

Tych, którzy zaufali Bogu.

Królowo, wszak już tyle wieków,

Wierzących darzyłaś opieką,

Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,

Wspomagaj… Wspomagaj…

3. Wspomagaj, Matko, Kościół święty,

Co płynie, jak łódź przez odmęty,

Umacniaj słabe serca w wierze,

Opieki osłaniaj puklerzem.

Biskupom, pasterzom, kapłanom,

Daj wiary moc niepokonaną,

Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,

Wyjednaj zbawienie !

A. Oddanie hołdu.

a) Kapłan (czyta modlitwę św. Jana Bosko)

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córkę Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Ukochaną Oblubienicę Ducha
Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

B. Kapłan (śpiewa)

1. Bądź nam pozdrowiona wszystkich wierzących cudowna Wspomożycielko…

Lud:
Przyjmij od nas hołd i wdzięczności dług,

Że Wspomożeniem przez pokolenia

Byłaś dla swych sług.

2. Bądź błogosławiona Opiekunko Papieża i całego Kościoła…

Lud: Niech na Twoją cześć zabrzmi chwały hymn,

Że od stuleci bronisz swe dzieci,

Pomoc niesiesz im.

3. Wiecznie bądź pochwalona za zwycięstwa nad wrogami Prawdy i
Sprawiedliwości…

Lud: Twoich zwycięstw blask, Krzepi wiarę w nas.

Za miłość do nas bądź wywyższona

Pani nieba, gwiazd.

4. Czcią bądź otoczona, najlepsza Matko chorych, nieszczęśliwych,
płaczących w niedoli…

Lud: Ty ocierasz łzy, los przemieniasz zły,

Za miłość wszelką, Wspomożycielko,

Dziękujemy Ci.

6. Akt poświęcenia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielko
chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą
świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego
uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci,
że działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Prosimy Cię, o Maryjo najsłodsza, abyś wzięła w swą czułą i macierzyńską
opiekę wszystkich wierzących, nieszczęśliwych grzeszników i konających.
Bądź nam zawsze słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia i Bramą Niebieską.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy, walcząc przy Tobie i zwyciężając
nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli być kiedyś
policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

 

7. Prośby wiernych (czytane z kartek)


Na zakończenie : Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…. lub (dziesiątka
różańca)

8. Modlitwy końcowe

Kapłan:
Módl się za nami, Dziewico Wspomożycielko

Lud:

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Kapłan:
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu
chrześcijańskiego, wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie
ustanowił; spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w
godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lud:
Amen

 

9. Zakończenie.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (lub inna)

Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól, prosimy, taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Lud:
Amen.

10. Błogosławieństwo

11. Pieśń Maryjna na wyjście – “Marii chwałę śpiewać będziem”

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

(Dzień 9)
a

1. Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu…

2. Pieśń – „Od wieków jesteś”

3. Kapłan: W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki
Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski, jakie
w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską
troską o każdą duszę ludzką i Jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i
cierpieniach, śpiewajmy dziś Maryi hymn chwały i dziękczynienia.

 

4. Hołd i dziękczynienie:

Kapłan
:
O Wspomożycielsko walczącego Kościoła. (śpiew)

Lud
: Dziękczynienia hołd, przyjm Królowo gwiazd

Za Twój triumf i zwycięstwa poprzez wieków czas.

Kapłan :
Opiekunko czujna / Namiestnika Chrystusowego Papieża N…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
Wspomożycielko Wiernych / w walce z wrogami Bożego Królestwa…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Kapłan :
O Najlepsza Matko / biednych i potrzebujących…

Lud
: Dziękczynienia hołd…

Dzień IX

A. Intencja dnia

Módlmy się w intencji chorych i doświadczonych cierpieniem.

Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś wszystkich
chorych i cierpiących umocnił swą łaską w ich sytuacji. Daj im cierpliwość
w znoszeniu codziennych bólów, obdarz pogodą ducha i wlej w ich serca
niezłomną nadzieję nagrody wiecznej za wszelkie cierpienia przeżyte na
kalwaryjskiej drodze ziemskiego życia.

B. Śpiew błagalny

Kapłan :

1.
Abyś wszystkim chorym i cierpiącym / niosła ulgę i siłę do wytrwania…

Lud
: Błagamy Cię, błagamy Cię, ludu wiernego Wspomożenie, błagamy Cię.

2.
Abyś wszystkim utrudzonym / pomagała dźwigać ich krzyż codziennych
utrapień…

3.
Abyś wysłuchała / żebrzących o zdrowie i ratunek…

4.
Abyś serca smutne, załamane i ogarnięte zniechęceniem / pocieszyła i
rozpogodziła…

5.
Abyś wszystkim umęczonym bólem / wlała w dusze nadzieję nagrody wiecznej i
zbawienia…

6.
Abyś prośby nasze / wysłuchać raczyła…

 

C. Modlitwa kapłana.

O Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych! Wejrzyj,
błagamy Cię, na cierpienia i choroby Twych dzieci. Oczy Twoje patrzyły z
macierzyńską tkliwością na skatowanego Jezusa. Ufamy, że te same miłosierne
oczy spoczną również na naszych strapieniach, brakach i cierpieniach że z
czułością obejmą nasze dolegliwości, smutki i łzy. Wierzymy,
Wspomożycielko, że oczy Twoje, które na tej ziemi gorzko płakały, zwrócą
się ku nam na tej łez dolinie, aby nas dźwignąć i wzmocnić na naszej drodze
kalwaryjskiej.

Wiemy, że Twoje matczyne serce nie pozostanie obojętne na udręki i boleści
Twych dzieci. Do Ciebie więc uciekając się, Ciebie o przyczynę prosząc, nie
możemy być odrzuceni.

 

5. Oddanie hołdu Wspomożycielce (pieśń)

1. Maryjo, przed Twoje ołtarze

Idziemy, serca niosąc w darze

A chociaż niegodni skalani,

Próśb naszych chciej wysłuchać Pani.

Dnia znojem utrudzeni wielce,

Składamy hołd Wspomożycielce,

I razem tu przed Jej ołtarzem,

O łaski błagamy.

2. Maryjo, niebieska Hetmanko,

Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,

Broniąca od napaści wrogów,

Tych, którzy zaufali Bogu.

Królowo, wszak już tyle wieków,

Wierzących darzyłaś opieką,

Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,

Wspomagaj… Wspomagaj…

3. Wspomagaj, Matko, Kościół święty,

Co płynie, jak łódź przez odmęty,

Umacniaj słabe serca w wierze,

Opieki osłaniaj puklerzem.

Biskupom, pasterzom, kapłanom,

Daj wiary moc niepokonaną,

Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,

Wyjednaj zbawienie !

A. Oddanie hołdu.

a) Kapłan (czyta modlitwę św. Jana Bosko)

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Córkę Ojca Przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o Najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad
wszystkich Aniołów i Świętych nieba, jako Ukochaną Oblubienicę Ducha
Świętego.

 

Zdrowaś Maryjo…

 

B. Kapłan (śpiewa)

 

1. Bądź nam pozdrowiona wszystkich wierzących cudowna Wspomożycielko…

Lud:
Przyjmij od nas hołd i wdzięczności dług,

Że Wspomożeniem przez pokolenia

Byłaś dla swych sług.

2. Bądź błogosławiona Opiekunko Papieża i całego Kościoła…

Lud: Niech na Twoją cześć zabrzmi chwały hymn,

Że od stuleci bronisz swe dzieci,

Pomoc niesiesz im.

3. Wiecznie bądź pochwalona za zwycięstwa nad wrogami Prawdy i
Sprawiedliwości…

Lud: Twoich zwycięstw blask, Krzepi wiarę w nas.

Za miłość do nas bądź wywyższona

Pani nieba, gwiazd.

4. Czcią bądź otoczona, najlepsza Matko chorych, nieszczęśliwych,
płaczących w niedoli…

Lud: Ty ocierasz łzy, los przemieniasz zły,

Za miłość wszelką, Wspomożycielko,

Dziękujemy Ci.

 

6. Akt poświęcenia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielko
chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą
świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego
uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci,
że działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Prosimy Cię, o Maryjo najsłodsza, abyś wzięła w swą czułą i macierzyńską
opiekę wszystkich wierzących, nieszczęśliwych grzeszników i konających.
Bądź nam zawsze słodką nadzieją, Matką Miłosierdzia i Bramą Niebieską.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy, walcząc przy Tobie i zwyciężając
nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli być kiedyś
policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

 

7. Prośby wiernych (czytane z kartek)


Na zakończenie : Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…. lub (dziesiątka
różańca)

 

8. Modlitwy końcowe

Kapłan:
Módl się za nami, Dziewico Wspomożycielko

Lud:

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Kapłan:
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu
chrześcijańskiego, wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie
ustanowił; spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w
godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Lud:
Amen

 

9. Zakończenie.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (lub inna)

Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól, prosimy, taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Lud:
Amen.

10. Błogosławieństwo

11. Pieśń Maryjna na wyjście – “Marii chwałę śpiewać będziem”